Vedtægter for Karstoft Samlingshus

Her kan du finde de gældende vedtægter for Karstoft Samlingshus.

Vedtægter for Karstoft Samlingshus

§1
 
Navn:            Karstoft Samlingshus  
Hjemsted:     Karstoft Samlingshus er en selvejende institution hjemmehørende i Karstoft,
Skarrild sogn, Herning Kommune.

Karstoft Samlingshus er en sammenslutning af Karstoft Ungdoms og Foredragsforening
og Karstoft Samlingshus 01-10-2003

§2

Institutionens formål er at drive samlingshus for beboere i Karstoft og omegn, til afholdelse
af selskabelige og kulturelle arrangementer, for derigennem at fremme den folkelige
oplysning ved afholdelse af foredrags- og amatørteater, sang/musikaktiviteter samt andre
kirkelige, kulturelle og politiske arrangementer.

§3
 
Institutionen ejer ejendommen matr. Nr. 2 z Karstoft med tilhørende bygninger, bohave og
beplantning
 
§4

Samlingshusets drift gennemføres ved indtægt ved udleje af lokaler, ved
medlemskontingenter, ved frivillige bidrag fra kredsen, foreninger og lign. samt tilskud fra
Herning Kommune.
Et evt. overskud på driften tilfalder institutionen og skal bruges tilløbende vedligeholdelse
af bygninger og udenoms arealer.
Overskud, der ikke findes nødvendig til driften, indsættes i en bank.
Værdipapirer skal noteres på institutionens navn, og det skal i det hele sikres, at midlerne kun anvendes i institutionens interesse.
Institutionens bestyrelse fastsætter hvert år medlemskontingentets størrelse.

§5

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner over 18 år og foreninger i Karstoft og omegn,
som vedkender sig nærværende vedtægter.
Bestyrelsen kan, hvis det findes nødvendigt ekskludere et medlem. Det ekskluderede
medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling

§6

Institutionens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for
institutionen indgåede forpligtelser, ligesom medlemmerne ikke har krav på nogen del af
institutionens formue eller udbytte af nogen art.
 
§7
Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 personer, der har det overordnede ansvar for husets
drift.


Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår 4 personer i lige år
og 3 personer i ulige år.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.


Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, l. lokal revisor og l. revisorsuppleant. Lokal revisor skal være uafhængig og kan derfor ikke indgå i bestyrelsen.


Bestyrelsen har ret til at ansætte lønnet medhjælp (evt. daglig leder/forpagter) i det omfang
det findes nødvendigt. Den daglige leder/forpagter kan ikke samtidig være medlem af
bestyrelsen.


Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg, der ifølge formålsparagraffen skal søge at skabe
arrangementer af kulturel og selskabelig karakter i huset. Disse personer skal være
medlemmer af institutionen.

§8

Generalforsamlingen som afholdes i marts måned er Institutionens højeste myndighed og
indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel i den lokale avis.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen behandles min. følgende punkter:


l. Valg af dirigent
2.    Aflæggelse af beretning
3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4.    Behandling af indkomne forslag
5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, lokal revisor og revisorsuppleant Uf. § 7  
6.    Eventuelt

 

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpel stemmeflerhed, dog forlanges der ved
ændring af disse vedtægter, en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling hvoraf 2/3 af de fremmødte stemmer for, og efterfølgende godkendes af Herning Kommune.


Ved opløsning af institutionen skal 2/3 af foreningens medlemmer være til stede på en ekstraordinær generalforsamling, og ¾ skal være for forslaget. Opnås et sådant flertal på en almen generalforsamling indkaldes der efterfølgende til en ny. På denne kan forslaget vedtages ved 2/3 stemmeflerhed uanset fremmøde.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst fire ugers varsel.

§9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af
medlemmerne kræver det, og skal være afholdt inden 4 uger efter anmodningen om det.
Indkaldelse finder sted med samme tidsfrist, og annonceres som for den ordinære
generalforsamling.
 
§ 10

Institutionen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom af hele bestyrelsen.

§ll

Institutionens regnskabsår går fra l. januar til 31. december.
Hvert år inden d. l. februar har kassereren at udarbejde driftsregnskab og status.
Regnskabet skal inden fremlæggelse på generalforsamlingen revideres og påtegnes af
institutionens lokale revisor.
Revisionen skal være afsluttet hvert år inden d. 20 feb., hvorefter det reviderede regnskab
tilstilles bestyrelsens formand.

Institutionens kasserer er ansvarlig for det daglige regnskab og fortegnelsen over
medlemmerne.

§12

Ophører institutionen at eksistere tilfalder institutionens formue en eller flere foreninger i
Karstoft i samråd med Herning Kommune,
Ophører institutionen at eksistere eller melder sig ud af en tilsluttet organisation, skal den til
denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.
Sammenslutning med andre foreninger kan kun finde sted på en ekstraordinær
generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Karstoft
 
 
Dato:       
År:      

 
Dirigent:
 
Bestyrelsen: